Adi Yogi Maha Shiv’s Stuti- Karpur Gauram

 Karpur-Gauram Karunaavtaaram Sansaar-Saaram Bhujagendrahaaram Sadaa Vasantam Hridyaravinde Bhavam Bhavaani Sahitam Namaami – this is a beautiful prayer to AdiYogi Lord Shiva 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 Meaning: कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् । सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि ॥ Karpuura-Gauram Karunna-Avataaram Samsaara-Saaram Bhujage[a-I]ndra-Haaram | Sadaa-Vasantam Hrdaya-Aravinde Bhavam Bhavaanii-Sahitam Namaami || ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ Meaning: 1: Pure White like Camphor, an Incarnation…